Ilderen og Skovmåren på vej til Støvring


Fredag 24. september 2021 kl. 13:00

Ilderen og Skovmåren på vej til Støvring
Fra Sagsfremstillingen


Af Klaus Hansen

På byrådsmødet i Rebild kommune onsdag aften den 22. september 2021 besluttede byrådet at sende at forslag til lokalplan nr. 333 sendes i offentlig høring i 4 uger. Og at vejnavnene "Ilderen" og "Skovmåren" godkendes og lokalplanen navngives derefter.

Sagsfremstilling - Lokalplanforslag

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre boliger i den sydlige del af Støvring Ådale, der vil afslutte bydelen mod syd.

Lokalplanområdet er ca. 22 ha stort, og ligger syd for vejen Ny Kærvej i Støvring.

I planlægningen har der været et særligt fokus på, at sikre boligernes integration i landskabet, da det ligger ud mod Lindenborg Ådal, et stort sammenhængende og højt prioriteret landskabs- og naturområde. Lokalplanen har også haft fokus på sikre et større rekreativt fællesareal med mulighed for stiforbindelser og rekreative regnvandsbassiner, der vil fungere som en overgang til ådals landskabet mod øst.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om højden, variation på etageantal og farve på tag og facader for boligerne, for at bebyggelsen er mindst muligt synligt i landskabet samt for at mindske støjgenerne fra jernbanen og erhvervsområdet vest for lokalplanområdet.

Den digitale version af lokalplanen kan ses her: http://rebild.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=443

Kommuneplan

Lokalplanområdet er i forslaget til Kommuneplan 2021 udlagt som et nyt område til byudvikling. Lokalplanen forudsætter derfor vedtagelsen af Kommuneplan 2021 før lokalplanen kan vedtages.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. På den baggrund er det vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Vejnavn

Teknik og Miljøudvalget besluttede på mødet af den 2. april 2014, at boligområderne i Støvring Ådale skal navngives "Pindsvinet", "Vildsvinet" og "Egernet". Lokalplan 333 disponerer ikke boligområdet i tre dele som dispositionsplanen lagde op til, men i stedet deles området op i to dele med to separate vejadgange.

Bygherre har udtrykt ønske om at navngive boligområderne efter "Ilderen" og "Skovmåren". Forvaltningen har lavet en umiddelbar vurdering, og vejnavnene falder indenfor temaet, der har været i Støvring Ådale, der er pattedyr, som kan findes i den danske eng- og ådalsnatur.

© Copyright 2021 rebildidag.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.